KLFA 18-34 +65 kg Zientek Sarah CANADA Paunovic Aleksandra GERMANY